Algemene voorwaarden

Mijn eerste 18 jaar

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   Boek: Het boek dat Mijn eerste 18 jaar in het kader van de Overeenkomst levert;
   Gepersonaliseerde Kaft: De gepersonaliseerde kaft die om het boek wordt gelegd;
   Klant: De natuurlijke persoon die een overeenkomst met Mijn eerste 18 jaar is aangegaan;
   Mijn eerste 18 jaar: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: TDM BV handelend onder de naam “Mijn eerste 18 jaar”, gevestigd aan de Molenbaan 22, te Baarle Nassau, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 18085862;
   Overeenkomst: De overeenkomst tussen Mijn eerste 18 jaar en de klant;
   Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;
   Website: De website www.MijnEerste18Jaar.nl.
  2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Mijn eerste 18 jaar en de klant.
  2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In dat geval heeft Mijn eerste 18 jaar het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  3. Indien Mijn eerste 18 jaar niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Mijn eerste 18 jaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  4. Mijn eerste 18 jaar heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. Aanbod
  1. Ieder aanbod van Mijn eerste 18 jaar is vrijblijvend.
  2. Vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.
  3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Bij druk- en/of zetfouten is Mijn eerste 18 jaar niet verplicht het boek voor de foutieve prijs te leveren.
  4. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
  5. Het assortiment van Mijn eerste 18 jaar kan te allen tijde gewijzigd worden.
  6. Het aanbod op de Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Boeken. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
 4. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant via de website een bestelling heeft geplaatst.
  2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Mijn eerste 18 jaar de klant via de e-mail een bevestiging. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Mijn eerste 18 jaar heeft ontvangen, dan kan de klant contact opnemen met Mijn eerste 18 jaar om na te vragen of de bestelling in goede orde is ontvangen.
  3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 5. Levering
  1. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven afleveradres.
  2. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst via de website aan de klant kenbaar gemaakt.
  3. Alle vermelde levertermijnen zijn indicatief. overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding. Indien Mijn eerste 18 jaar de bestelling niet binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst levert, dan heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  4. In geval van ontbinding conform artikel 5.3 zal Mijn eerste 18 jaar het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen.
  5. Het risico van het boek gaat over op de klant op het moment dat het boek aan de klant bezorgd is.
 6. Gepersonaliseerde kaft
  1. Indien de klant kiest voor de optie voor een gepersonaliseerde kaft om het boek, dan is, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, het gestelde in dit artikel van toepassing.
  2. De klant dient via de website de foto’s of afbeeldingen te downloaden die hij op de gepersonaliseerde kaft gedrukt wenst te hebben. Mijn eerste 18 jaar is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van deze foto’s of afbeeldingen. Voordat de Klant de bestelling bevestigt, dient de Klant goed te controleren of de door hem opgegeven foto’s of afbeeldingen correct en van goede kwaliteit zijn. Nadat de klant de bestelling voor de gepersonaliseerde kaft bevestigd heeft, kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht in deze bestelling.
  3. De bestelling voor de gepersonaliseerde kaft kan niet geannuleerd worden, zie ook artikel 8.
  4. Het is de klant niet toegestaan Mijn eerste 18 jaar een opdracht te geven tot het vervaardigen van een gepersonaliseerde kaft die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Indien Mijn eerste 18 jaar constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Mijn eerste 18 jaar het recht de bestelling te annuleren. Alle kosten die Mijn eerste 18 jaar heeft moeten maken of alle schade die hij heeft geleden doordat de door de klant bestelde gepersonaliseerde kaft de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de Klant in rekening gebracht. De klant vrijwaart Mijn eerste 18 jaar voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verkoop van de kaft die naar de wensen van de klant is gepersonaliseerd.
 7. Herroepingsrecht
  1. De klant kan de overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
  2. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Mijn eerste 18 jaar kenbaar te maken. Aan de klant wordt een retourformulier verstrekt dat de Klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden, maar de Klant is daartoe niet verplicht.
  3. Indien de Klant op elektronische wijze aan Mijn eerste 18 jaar kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Mijn eerste 18 jaar na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
  4. De klant kan ook, zonder eerst Mijn eerste 18 jaar ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Boek binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 7.1 terugsturen naar Mijn eerste 18 jaar. In een dergelijk geval dient de klant het retourformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
  5. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het boek en de verpakking. De klant zal het boek slechts uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het boek vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het boek slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  6. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het boek die het gevolg is van een manier van omgaan met het boek die verder gaat dan toegestaan in artikel 7.5.
  7. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het boek voor rekening van de klant. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van de locatie waar de klant het pakket voor verzending aan een vervoerder aanbiedt. Voor de hoogte van het verzendtarief kan de klant de website van zijn vervoerder raadplegen.
  8. Het Boek dient teruggestuurd te worden naar:

   Mijn eerste 18 jaar
   Molenbaan 22
   5111 EJ  Baarle Nassau
   Nederland
  9. Het terugsturen is voor risico van de klant. De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren. De klant dient te bewijzen dat het pakket met het boek tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de klant.
  11. Mijn eerste 18 jaar zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde aankoopprijs en de betaalde verzendkosten voor het opsturen van de bestelling (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Mijn eerste 18 jaar aangeboden goedkoopste standaard levering) restitueren.
  12. Mijn eerste 18 jaar mag wachten met terugbetaling tot Mijn eerste 18 jaar het Boek retour heeft ontvangen van de Klant.
  13. Mijn eerste 18 jaar betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.
 8. Uitzondering op het herroepingsrecht
  1. Indien de klant een boek met een gepersonaliseerde kaft bestelt, dan is op basis van de wettelijke uitzondering opgenomen in artikel 6:230p sub. f punt 1 Burgerlijk Wetboek het herroepingsrecht niet van toepassing op de gepersonaliseerde kaft en heeft de klant niet het recht het gedeelte van de Overeenkomst dat betrekking heeft op de afname van de gepersonaliseerde kaft te annuleren of te ontbinden. Op de afname van de gepersonaliseerde kaft is artikel 7 niet van toepassing.
  2. Voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling van een boek met een gepersonaliseerde kaft, wordt de klant uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de uitzondering op het herroepingsrecht.
 9. Facturatie en betaling
  1. De factuur wordt via de e-mail naar de klant gestuurd.
  2. De website biedt de volgende betaalmogelijkheden: IDeal, Visa, Mastercard, Paypal.
 10. Conformiteit en beschadigingen
  1. Mijn eerste 18 jaar staat ervoor in dat het boek voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
  2. Indien het boek kapot of beschadigd aan de klant is geleverd, dan dient de klant Mijn eerste 18 jaar daarvan zo spoedig mogelijk een melding te maken bij Mijn eerste 18 jaar.
  3. Mijn eerste 18 jaar adviseert de klant het boek direct na de aflevering te controleren op gebreken en beschadigingen.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Mijn eerste 18 jaar kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12;
   2. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het boek werkelijk heeft. Mijn eerste 18 jaar is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  3. Mijn eerste 18 jaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mijn eerste 18 jaar is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. Mijn eerste 18 jaar is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  5. Mijn eerste 18 jaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, transportkosten, arbeidskosten, opgelegde boetes, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.
  6. Indien Mijn eerste 18 jaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Mijn eerste 18 jaar beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Mijn eerste 18 jaar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Mijn eerste 18 jaar beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de prijs die de klant betaald heeft voor het Boek waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 12. Overmacht
  1. Mijn eerste 18 jaar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; epidemieën; pandemie, stakingen; stroomstoring; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan Boeken bij het transporteren daarvan; transportmoeilijkheden; blokkades; tekorten op de markt; boycot; overheidsmaatregelen; hackerattack; cyberaanval; storingen in een netwerk of verbinding en/of op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
  2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier of van een door Mijn eerste 18 jaar ingeschakelde derde partij.
 13. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Mijn eerste 18 jaar behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
  2. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de boeken te allen tijde te respecteren.
  3. Indien de Klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Mijn eerste 18 jaar, dan is de klant aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Mijn eerste 18 jaar daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.
 14. Persoonsgegevens
  1. Mijn eerste 18 jaar verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van Mijn eerste 18 jaar raadplegen, zie https://mijneerste18jaar.nl/privacy-policy/
 15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen
  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mijn eerste 18 jaar partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. Geschillen tussen Mijn eerste 18 jaar en de Klant zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mijn eerste 18 jaar gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Mijn eerste 18 jaar zich Schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.